عایقکاری چیلر

کلیاتی در مورد عایق عایق ها مصالحی هستند که مانع از انتقال ناخواسته ی یک کمیت می شوند. ﻋﺎﯾﻖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ : ﺣﺮارﺗﯽ، رﻃـﻮﺑﺘﯽ و ﺻﻮﺗﯽ عایق های حرارتی ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ هستند ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ را از یک ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ شکل قابل توجهیﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. عایق …

نصب و راه اندازی چیلر

نصب و راه اندازی چیلر تراکمی یکی از فعالیت های تخصصی شرکت .CopCo می باشد. این چیلر ها شامل چیلرهای تراکمی بزرگ صنعتی و چیلر های خانگی می باشد. تیم نصب و راه اندازی چیلر این شرکت تیمی متشکل از افراد متخصص و باتجربه، مهندسین فنی و جوانان با استعداد …