جایگزینی مبردهای فریونی مضر (CFC ها و HCFC ها)

اثرات مخرب زیست محیطی کاهش لایه ازن علت کاهش لایه ی ازن تخریب مولکول های لایه ی ازن در استراتوسفر می باشد. این لایه در بالای اتمسفر قرار دارد و مانع از ورود اشعه های مضرفرابنفش به اتمسفر زمین می شود. عناصر برم و کلر یکی از عوامل تخریب این …