تعمیر کمپرسور چیلر

کمپرسور یکی از اصلی ترین ( به عقیده ی خیلی ها اصلی ترین) بخش های چیلر است و به همین دلیل تعمیر کمپرسور چیلر  هم خیلی مهم و حیاطی می باشد.. و تعمیر کمپرسور چیلر یکی از اصلی ترین فعالیت های شرکت .CopCo می باشد، پس: برای تعمیر کمپرسور چیلر …