کلیاتی در مورد عایق

عایق ها مصالحی هستند که مانع از انتقال ناخواسته ی یک کمیت می شوند.

ﻋﺎﯾﻖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ : ﺣﺮارﺗﯽ، رﻃـﻮﺑﺘﯽ و ﺻﻮﺗﯽ

عایق های حرارتی ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ هستند ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ را از یک ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ شکل قابل توجهیﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

عایق حرارتی به نوبه ی خود به سه دسته ی “عایق حرارتی جابجایی”, “عایق حرارتی هدایت” و “عایق حرارتی تشعشعی” تقسیم می شود.

عواملی که در انتخاب عایق مناسب مهم می باشند:
  • مقاومت حرارتی بالا
  • قابلیت احتراق کم
  • غیر سمی بودن
  • عدم ﭼﺮوك ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮاﺛﺮاﻧﻘﺒﺎض و اﻧﺒﺴﺎط
  • خاصیت شیمیایی خنثی
  • دﻣﺎي ﮐﺎرﮐﺮد مناسب
  • چگالی مناسب
  • مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری
  • ضریب نفوذ رطوبت کم
  • ﻋﻤﺮﻣﻔﯿد بالا

عایقکاری چیلر

همانطور که در نوشته ی “چیلر تراکمی” گفته شده است , چیلر تجهیزی هست که در سیکل ترمودینامیکی تبرید کار می کند.

در این مطلب به بررسی عایق های حرارتی چیلر خواهیم پرداخت.

ولی لازم به یادآوری هست که در چیلرهای بزرگ صنعتی از عایق صدا هم برای کاهش صدای کاری کمپرسور استفاده می شود.

برای اجرای عایقکاری چیلر (عایق حرارتی و صوتی) با متخصان شرکت CopCo تماس بگیرید.

سیکل تبرید بر اساس انتقال حرارت در اجزاء مختلف آن (مانند کندانسور و اواپراتور و …) کار می کند.

پس انتقال حرارت های ناخواسته (از لوله ها و پوسته ی تجهیزات به محیط) باعث بروز مشکل در این سیکل می شوند (سیکل از حالت ایده آل خارج می شود).

به همین دلیل عایقکاری چیلر یکی از موارد مهمی هست که تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت عملکرد چیلر و COP آن دارد (مطلب “ضریب عملکرد COP چیست؟” را بخوانید).

عایقکاری چیلر در اصل یکی از مرحل نصب چیلر می باشد که بخاطر اهمیتی که دارد باید توسط نفرات متخصص و مواد مناسب اجرا گیرد.

برای اجرای عایقکاری چیلر در مرحله ی نصب چیلر و یا اصلاح عایقهای باز شده در حین تعیرات, با ما تماس بگیرید.

عایقکاری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎیﭼﯿﻠﺮ:

مسیر ورودی کمپرسور ﺗﺎ حدود 4.4  درجه سانتیگراد ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.

همان طور که می دانید در این دما اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﻄﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ روي ﺟﺪار ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪ وجود دارد.

ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺗﻼف حرارت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل حرارتی ﺑﺎ ﻫﻮاي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر بالا اﺳﺖ.

مگر این که دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ جایی که ﭼﯿﻠﺮ نصب شده است, ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اغلب ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ فراهم نیست.

به همین خاطر باید ﺑﺮاي لوله ی ورودی کمپرسور و اواﭘﺮاﺗﻮر ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در نظر گرفته شود.

عایقکاری چیلر , کوپکو

اگر دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺶ از دﻣﺎي ﻣﺒﺮد ﻣـﺎﯾﻊ در ﺧـﻂ ﻣﺎﯾﻊ باشد این مسیر هم ﺑﺎﯾـﺪ ﻋـﺎﯾﻖ ﺷـﻮد.

معمولا دﻣـﺎي ﻣـﺎﯾﻊ ﻣﺒـﺮد حدود 43.3  درجه سیلسیوس اﺳﺖ.

در ﭼﯿﻠﺮهایی که از ﻧﻮع دو ﺗﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﻮاﯾﯽ می باشند، خط لوله مایع طولانی است.

در این نوع چیلرها اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ این ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ نور خورشید باشد و ﯾﺎ در محیطی با دمای بالا قرار بگیرد ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎم و یا محل های گرم) وﺟﻮد دارد.

مسیر خروجی کمپرسور (ﺧﻂ دﻫﺶ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ این که دﻣﺎیي ﺑـﺎﻻتر از 66 درجه سانتیگراد دارد ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﺪارد.

البته هر چیلری شرایط خاص خود را دارد و همواره قبل از عایقکاری چیلر باید به دفترچه و نقشه های سازنده ی چیلر مراجعه گردد و عایقکاری چیلر دقیقا عین دستورالعمل سازنده اجرا شود.

عایقکاری چیلر باید قبل از راه اندازی چیلر  و در مراحله ی نصب چیلر انجام شود.

شرکت COPCO عایقکاری اجزاء چیلر را در پروژه های نصب و راه اندازی توسط نفراتی مجرب و متخصص انجام می دهد.

عایقکاری چیلر , کوپکو

ﻋﺎﯾﻘﮑﺎري ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﻞ و ﻣﺎﺳﺘﯿﮏ:

یکی از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ انواع ﻋﺎﯾﻘﮑﺎري ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت, ﻋﺎﯾﻘﮑﺎري ﺑﺎ ﭘﺸـﻢ ﺷﯿﺸـﻪ و ﻣـﻞ و ﻣﺎﺳـﺘﯿﮏ است.

در این روش از پشم شیشه با ضخامت مناسب برای عایقکاری لوله ها اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ گردد.

ﺑﺮاي اجرای این ﻋﺎﯾﻘﮑﺎري اﺑﺘﺪا ﺳﻄﺢ ﻟﻮله ﺳﻨﺒﺎده کاری می شود.

سپس به لوله ﺿﺪ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ و بعد از آن ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ را ﺑـﻪ  اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺮ روي ﻟﻮﻟﻪ می کشیم.

حالا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ  روي آﻧﺮا پوشش می دهیم و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﮐﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﯾﻖ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

بعد از این مراحل ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻞ،ﻣﺎﺳﺘﯿﮏ و ﺳﯿﺮﯾﺶ ﻣﻼت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای روﮐﺶ کردن ﻋﺎﯾﻖ را ﺗﻬﯿـه ﮐﺮده ﺑﺮ روي ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ.

حالا ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ شدن ﻣﻼت، ﻣﯽ ﺗﻮان لوله ها را با رﻧﮓ مناسب رنگ آﻣﯿﺰي و علامت گذاری کرد.

ﻋﺎﯾﻖﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺘﻪ

امروزه انواع عایق های جدید نیز وجود دارند.

ﻋﺎﯾﻖﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺘﻪ یک ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از این ﻋﺎیقهای نو ظهور ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در این عایقها ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﮐﻨﺎر ﻫـﻢ ﻗﺮار دارند و داخلشان هوا می باشد.

ﻧﻮع آراﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي می شود.

ﻋﺎﯾﻖﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺘﻪ دمای منفی 70 تا 120 درجه سانتیگراد را کنترل می کنند.

ضمنا رﻃﻮﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در آﻧﻬـﺎ ﻧﻔـﻮذ ﻧﻤـیﮐﻨـﺪ .

ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ خاطر از زﻧﮓ زدﮔﯽ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ این ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز نیست که آنها را هر چند وقت ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ کرد.

از ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻮﻣﺮي در موارد زیادی می توان استفاده کرد. از جمله : ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﺳﺮد، ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ، ﻣﺨﺎزن،  ﺑﺮج ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و …

اﻟﺒﺘﻪ با توجه به تکنولوژی جدید این عایق ها در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎي دیگر مانند ﭘﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪ گرانتر (ولی مقرون به صرفه تر) می باشند.

نکته: عایق اﻻﺳﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نکته آموزشی جالب: یک راه تشخیص مواد ﻋﺎﯾﻖ این می باشد که آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ مواد که  ﻣﺜﻞ ﺧـﻮدش ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﯽ ﻗﻄﺒـﯽ دارند را داغ ﻣﯽ کند.

پس چون عایق های EPDM یک ساختار مولکولی غیر قطبی دارند, داغ نمی شوند.

نکته ی آخر: ﺳﺒﮑﯽ ﻋﺎﯾﻖ، ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا، ﭘﺎﯾﺪاري و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻋﺎﯾﻖ از جمله مواردی هست که باید در انتخاب عایق مناسب در نظر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *