ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ چیلر تراکمی بخش اصلی سیستم ابزار دقیقی این چیلر ها می باشند که تاثیر مستقیم زیادی در کیفیت کارکرد چیلر دارند.

در زیر تعدادی از اصلی ترین ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ چیلر تراکمی را بررسی می کنیم :

1-ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻪ فاز :

وظیفه ی اصلی این کنترلر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻲ ﻣﺪارﻛﻨﺘﺮل (قطع برق کلی سیستم) درﺻﻮرت ﺑﺮوزﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ نرمال ولتاژ ، دوﻓﺎزه ﺷﺪ ن و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺎز  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

رله کنترل فاز

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ رﻟﻪ داﺧﻠـﻲ دارد.

زمانی که هر ﺳﻪ ﻓﺎز ورودي ﺑﻪ آن صحیح باشند ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻲ را وﺻﻞ می کند و ﻣﺪار ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ دﺳـﺘﮕﺎه برقرار می شود .

انواع مختلف این دستگاه بر اساس مدلشان امکاناتی مختلفی دارند.

از جمله ی این امکانات عبارتند از :

  • اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺧﻴﺮ (Delay) چند ﺛﺎﻧﻴﻪ ای درﻛﺎرﻛﺮدﻣﺠﺪددﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ ازرﻓﻊ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق;

این تاخیر اغلب از 0 تا 15 ثانیه قابل تنظیم می باشد و بر اساس نیاز و ساختار چیلر توسط متخصص ابزاردقیقی چیلر باید تنظیم شود.

  • نشان دادن مشکل موجود ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ لامپ های ﻣﻮﺟﻮد روي اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه.

ﻗﻄـﻊ اﻳـﻦ دستگاه ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻲ و سریع ﻣﺪارﻛﻨﺘﺮل چیلر و در نتیجه خاموشی سریع آن می باشد.

 

2-ﻫﻢ ﻗﻔﻠﻴﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( INTERLOCK  )

اعمال تدابیری برای کسب اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ بخش از چیلر ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد یک بخش دﻳﮕﺮ را INTERLOCK  می گویند.

ﻛﻪ درواﻗﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣـﺪارﻛﻨﺘﺮﻟﻲ چیلر ﻣﻴﺴﺮ می شود.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از INTERLOCK  های ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در چیلر:

  • ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭼﻴﻠﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ایرادی در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﭘﻤﭗ اواﭘﺮاﺗـﻮر در ﭼﻴﻠﺮﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ
  • اﺳﺘﺎرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﻮاﻳﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺎرت ﭼﻴﻠﺮ
  • اداﻣﻪ کارکرد ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﺎ تمام شدن Pump Down ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ

 

3-رﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر (Internal Protection Relay )

درﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز، اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه  ﺳﻪ ﻋـﺪد ﺗﺮﻣﻴـﺴﺘﻮر دارد تا از ﻛﻤﭙﺮﺳـﻮر درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻋﺎدي دﻣﺎي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ ﻣﻮﺗﻮر آن محافظت کند.

درﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺗﻜﻔﺎز هم داراي ﻳﻚ ﻋﺪد رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن می باشد تا از ﻣﻮﺗﻮرﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺑﺮاﺑﺮاﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺣﻔﺎﻇـﺖ کند.

ﺑﻮﺑﻴﻦ این رﻟﻪ 220  ولتی می باشد.

از ﻛﻨﺘﺎﻛـﺖ این رله در مدار کنترلی ، برای قطع  ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر معیوب و در نتیجه قطع برق آن استفاده می شود.

شرکت CopCo تامین کننده انواع ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ چیلر تراکمی می باشد.

4-کلید اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (Circuit Breaker)

اﻳﻦﻛﻨﺘﺮلر داراي دوﺑﺨﺶ می باشد : ﻗﻄﻊ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ( ﺳﺮﻳﻊ) –  قطع ﺣﺮارﺗﻲ(ﺗﺎﺧﻴﺮي)

ﺑﺨـﺶ ﻗﻄـﻊ ﺳـﺮﻳﻊ کنترلر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در مقابل ﺟﺮﻳﺎﻧ هاي ﺷﺪﻳﺪ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه را عهده دار می باشد و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺮﻳﻊ که در ﺣﺪ ﺻﺪم ﺛﺎﻧﻴﻪطول می کشد ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻗﻄﻊ برق ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر می شود.

بخش ﻗﻄﻊ ﺗﺎﺧﻴﺮي این کنترلر هم ﻋﻤﻠﻜﺮدي شبیه ﺑﻲ ﻣﺘﺎل دارد و در اصل ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻲ ﻣﺘﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد .

اگر به هر دلیلی این کنترلر عمل کند ، ﻣﺪار ﻗـﺪرت و همچنین مدار ﻓﺮﻣـﺎن ﻛﻤﭙﺮﺳـﻮر ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻊ می شوند.

5- ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ

ﺗﺎﻳﻤﺮ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ  یک ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﺼﻮب روي ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ درﻋﻤﻠﻜﺮد می باﺷﺪ.

اگر اﻳﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن وﺻﻞ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر و وﺻﻞ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺗﺎﻳﻤﺮ باشد، “ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ در وﺻﻞ” است و اگر تاخیر ﺑـﻴﻦ ﻛﻨﺘـﺎﻛﺘﻮر و ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺘﺎﻛـﺖ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ، “ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻗﻄﻊ” می باشد.

به عنوان ﻧﻤﻮﻧﻪ از “ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺗﺎﺧﻴﺮ در وﺻﻞ” ﺟﻬـﺖ راه اﻧـﺪازي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی دوﺳﻴﻢ ﭘـﻴﭻ دار ستفاده می شود.

و از ﻣـﺪل “تایمر ﺗـﺎﺧﻴﺮ در ﻗﻄﻊ” هم در ﭼﻴﻠﺮﻫـﺎي ﻫـﻮاﺋﻲ برای  اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺗﺎ اﺗﻤﺎم “پمپ دان” چیلر استفاده می شود.

شرکت CopCo نصب و تعمیر انواع ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ چیلر تراکمی را با متخصص ترین افراد و با بالاترین کیفیت انجام می دهد.

6- رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن یا بی ﻣﺘﺎل  (Thermal Overload Relay )

محل نصب اﻳﻦ رله مستقیما زﻳﺮ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻗﺪرت ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر می باشد.

و وظیفه ی آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳـﻮر از  اﺿـﺎﻓﻪ ﺑـﺎر، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺎوز از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ است.

رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن یا بی ﻣﺘﺎل

در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﺿﺎفی از ﻓﻠﺰ ﻣﺨﺼﻮصی که در این رله استفاده شده ، این فلز ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار می گردد.

ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رله ی ﺑﻲ ﻣﺘﺎل ﻧـﺴﺒﺖ معکوس ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه روي آن دارد.

7- ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻗﺪرت ( Power Contactor  )

این کنتاکتور در اصل ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ می باشد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن ﻗﻄﻊ ﻳﺎ وﺻﻞ کردن ﺳﻪ ﻓﺎز ورودي کمپرسور ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺎن می باشد.

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ داراي ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻬـﺎیی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد هست.

8-  ﺷﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎپ واﺳﺘﺎرت

این شاسی یک ﻛﻠﻴﺪ ﻓﺸﺎري ﺟﻬﺖ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش کردن (استارت و استاپ) چیلر می باشد.

9-  ﻓﻴﻮز ﺷﻴﺸﻪ اي( Glass Fuse )

این ﻓﻴﻮزﻫﺎ از نوع ﺗﺎﺧﻴﺮي داراي ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺮﻳﺎل ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﻪ داﺧﻞ ﭘﺎﻳـﻪ ﻓﻴـﻮز بر روي ﺗـﺎﺑﻠﻮ برق چیلر ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه.

فیوز های شیشه ای ﺣﻔﺎﻇﺖ بخش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارﻛﻨﺘﺮل چیلر در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه را ﻋﻬﺪه دار هستند.

پس ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻛـﺸﻲ کمپرسور ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺮﺳﺪ این ﻓﻴﻮز ﺳﻮﺧﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد.

با توجه به اهمیت این قطعه در امنیت کاری کمپرسور چیلر ، فیوزها به صورت منظم باید کنترل شوند و در صورت خرابی و یا سوختگی سریعا تعویض شوند.

کنترل و تعویض این فیوزها باید توسط فردی که متخصص سیستمهای ابزاردقیقی چیلر می باشد انجام شود. تا فیوز مناسب استفاده شده و صحیح نصب شود.

تا از کارکرد درست آن اطمینان حاصل شود.

شرکت CopCo نصب و تعمیر انواع ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ چیلر تراکمی را با متخصص ترین افراد و با بالاترین کیفیت انجام می دهد.

10- ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ اﺿﺎﻓﻲ ( Instantanius Auxilliary Contact  )

اﻳﻦ کنتاکت ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻧﺼﺐ می شود و در ﺻﻮرت کافی نبودن ﻛﻨﺘﺎکت ﻓﺮﻣﺎن هاي ﻣﻮﺟـﻮد بر روي ﻛﻨﺘـﺎﻛﺘﻮر ، برای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪادﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻬﺎ بر اساس ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد.

11- ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻓﺮﻣﺎن

کنتاکتور فرمان یکﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ.

با برق دار ﺷﺪن ﺑﻮﺑﻴﻦ این کنتاکتور، ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻬـﺎي ﺑﺎزوﺑـﺴﺘﻪ آن ﻗﻄﻊ و وﺻـﻞ می شوند.

در واقع اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪارﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن چیلر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ امکان پذیر می شود.

12- رﻟﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ (Industrial Relay )

اﻳﻦ رله متشکل از یک ﺑﻮﺑﻴﻦ و یک ﻛﻨﺘﺎکت دوﺣﺎﻟﺘﻪ است.

ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪارﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎ ارﺟﺤﻴﺖ وﺟﻮد دوﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎن می باﺷﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ استفاده این رله، امکان ﺗﻌﻮﻳﺾکردن اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﺮدﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ( ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ) ﻣﺪار ﭼﻴﻠﺮ ﺑﺎ یک ﻣﺪار دﻳﮕﺮ است که ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴـﺪی ﺑـﺮروي ﺗـﺎﺑﻠﻮ برق چیلر وﻋﻤﻠﻜﺮد این رﻟﻪ در داﺧﻞ چیلر انجام می شود ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ طول ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪﻛﻤﭙﺮﺳﻮر چیلر می شود.

 13-ﻛﻠﻴﺪﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ

در بعضی از چیلرهای حساس دو عدد کمپرسور وجود دارد (اغلب چیلرهای صنعتی).

در این چیلرها برای اجتناب از کارکرد ناهماهنگ کمپرسورها از این کلید استفاده می شود.

14- ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺑﻮﺑﻴﻦ دار

از این وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﺘﺎره ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺎرﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده می کنیم.

یعنی در  لحظه ی استارت چیلر، کمپرسور ﺑﻪ شکل ﺳﺘﺎره ﻛﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ ولی ﺑﻌﺪ از مدت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ به وسیله ی تایمر مشخص شده، ﺑـﻪ ﻣﺜﻠـﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ می شود.

این کار برای ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن در مرحله ی راه اﻧﺪازي انجام می شود و ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش شدن کمپرسور ﺑﻪ شکل مثلث باقی می ماند.

بعد از گذشت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ ( و ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺠﺪد )  ﺑـﻮﺑﻴﻦ اﻳـﻦ تایمر دوباره ﺑﻲ ﺑﺮق می ﺷﻮد.

شرکت CopCo نصب و تعمیر انواع ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ چیلر تراکمی را با متخصص ترین افراد و با بالاترین کیفیت انجام می دهد.

One comment

  1. پینگ بک چیلر چیست ؟ - .CopCo

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *