همان طور که در نوشته ی “چیلر تراکمی چیست؟” گفته شد, چیلر تراکمی اجزاء زیادی دارد که کارکرد صحیح چیلر وابسطه به کارکرد درست تک تک این اجزا هست.

بعضی از این اجزاء مانند کمپرسور و فیلترها و شیر انبساطی برای کارکرد چیلر مهمتر هستند.

کارکرد مناسب این تجهیزات باید دایما” کنترل شوند.

این کنترل به صورت اتوماتیک و با استفاده از تجهیزات ویژه ای انجام می گیرد.

این تجهیزات را اصطلاحا” تجهیزات کنترلر چیلر تراکمی می نامند.

در زیر به معرفی اصلی ترین تجهیزات کنترلر چیلر می پردازیم.

تجهیزات کنترلر چیلر تراکمی :

1- ﺷﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ یا Solenoid Valve :

ﺷﯿﺮ مغناطیسی بعد از ﺷﯿﺮ اﻧﺒﺴﺎط  و قبل از اواﭘﺮاﺗﻮر نصب می شود.

وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ این شیر ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺮد مایع به اواپراتور اﺳﺖ.

موقع استارا چیلر, ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتی که  روي ﻣﺴﯿﺮ ورودي آب ﺑﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه, به این شیر دستور می دهد تا باز شود.

و بعد از آن ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر می کند .

حالا ﺑﺎ رﺳﯿﺪن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ( یا هر سیالی که باید خنک شود ) ﺑﻪ دمای دلخواه, ترموستات ﻓﺮﻣﺎنی به ﺷﯿﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ارﺳﺎﻟﯽ می کند تا شیر بسته شود.

با بسته شدن این شیر, در اصل مسیر ورودی کمپرسور بسته شده و گاز ورودی به کمپرسور کم کم تمام می شود و نهایتا کمپرسور بخاطر افت فشار ورودی از سرویس خارج می شود.

علت نصب این شیر ممانعت از ورود مایع مبرد به کمپرسور در زمان استارت اولیه می باشد.

2- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر خروجی کمپرسور

ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ دستگاهی ﺑﺮاي شرایط ﮐﺎری ﻣﻌﯿﻨﯽ طراحی و ساخته می شوند.

یکی از این شرایط کاری، فشاری هست که تجهیز در آن فشار کار می کند.

اگر ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از فشاری که ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ کرده ﮐﺎرﮐﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺗﻮن، رﯾﻨﮓ، ﭘﯿﺴﺘﻮن و دیگر قطعات آن ﺻﺪﻣﻪ وارد شود.

پس باید اجازه داده نشود تا فشار خروجی کمپرسور از این مقدار بالا تر رود.

برای این کار از تجهیزات کنترلری بنام سویچ فشار بالا استفاده می شود.

تجهیزات کنترلر چیلر تراکمی , کالاادوایس

 

پس اگر به هر دلیلی (مانند ایراد در کندانسور) فشار خروجی کمپرسور بیش از حد مجاز بالا برود، این سویچ دستور خاموش شدن چیلر را صادر می کند.

نکته : تجهیرات کنترلری چیلر ترکمی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از آسیب رسیدن به اجزای حیاطی و گران قیمت چیلر دارند.

این تجهیزات باید به صورت دائمی (در طول پروسه ی نگهداشت چیلر) توسط نفرات متخصص چک شوند تا از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شود.

شرکت .CopCo تیم کاریی مجرب و متخصص برای اجرای پروژه های تعمیرات و نگهداشت چیلر دارد.

3- ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ورودی کمپرسور

برعکس مورد بالا هم امکان دارد اتفاق بیفتد.

یعنی به دلیلی فشار ورودی کمپرسور کاهش یابد.

این کاهش فشار هم برای کمپرسور خیلی خطرناک هست.

به دو مورد از خطرات کم شدن بیش از حد فشار ورودی کمپرسور اشاره می کنیم :

الف : در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي پیستونی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و یا ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﺟﺬب ﻣﯽ شود و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودی کمپرسور، ﺑﺎﻋﺚ کاهش ﺟﺬب ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮﺗﻮر می گردد.

در نتیجه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯽ آسیب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

ب : ﮐﻢ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در ورودی کمپرسور ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺨﯿﺮ روﻏﻦ و خارج شدن آن از کارتر ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﯽشود.

در نتیجه کمپرسور به شکل مناسب روﻏﻦ ﮐﺎري نمی شود.

و همان طور که می دانید یکی از بدترین دشمنهای کمپرسور عدم روغنکاری صحیح آن هست.

تجهیزات کنترلر چیلر تراکمی , کالاادوایس

این سویچ برای این در چیلر نصب می شود تا در صورتی که فشار ورودی کمپرسور بیش از حد افت بکند چیلر را از سرویس خارج کند.

4- ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر روﻏﻦ

هر چقدر از اهمیت روغنکاری در چیلر بگوییم کم گفته ایم.

همانطور که قبلا گفته شد عدم روغنکاری صحیح کمپرسور یکی از بزرگترین (حتی شاید بزرگترین) دشمن کمپرسور هست.

برای این که از روغنکاری صحیح کمپرسور اطمینان حاصل شود باید اجزاء سیستم روغنکاری دایما” و به شکل منظم چک شود.

یکی از مهمترین آیتمهای نگهداشت چیلر بررسی دقیق تمامی اجزاء سیستم روغنکاری هست.

این کار در شرکت .CopCo توسط متخصص ترین و باتجربه ترین نفرات انجام می گیرد.

یکی از ایتمهای مهم سیستم روغنکاری، فشار روغن هست.

فشار روغن باید در حد مطلوب باشد تا سیستم روغنکاری بتواند کار کند.

افت این فشار برای کمپرسور کشنده است.

تجهیزات کنترلر چیلر تراکمی , کالاادوایس

پس کنترل کننده فشار روغن وظیفه دارد تا در صورت افت فشار روغن سریعا چیلر را از سرویس خارج کند.

 

این اجزاء بخشی از اصلیترین تجهیزات کنترلری چیلر تراکمی بودند.

حرف آخر : تجهیزات کنترلری چیلر تراکمی نقش سیستم عصبی چیلر را دارند.

پس در وحله ی اول : باید تجهیزات کنترلری باکیفیت در چیلر استفاده شود تا از کارکرد صحیح آن اطمینان داشته باشیم.

شرکت .CopCo تامین کننده انواع قطعات یدکی چیلر از جمله انواع کنترلرها هست.

و در وحله ی دوم : کنترل و بررسی کارکرد صحیح این تجهیزات یکی از اصلی ترین پروسه های “نگهداری چیلر” چیلر هست.

و باید تعمیرات و نگهداری چیلر ها به شکلی منظم و دقیق و توسط افراد متخصص انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *